Algas taotluste esitamine EMKF meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ taotlusvooru

Sisestatud: 13.07.2016

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ 2016. aasta taotlusvooru.

Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades:

  1.  Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendite maht 202 941€

  2.  Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 202 941€

  3.  Majandustegevuste mitmekesistamine. Toetusvahendite maht 182 647€

  4.  Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine. Toetusvahendite maht 20 294€

  5.  Kalandus/merendus traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. Toetusvahendite maht 67 647€

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu 19.-23. september 2016.

Projektitoetuste taotlusi saab esitada paberkandjal MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi kontoris aadressil Nurme 2 Haapsalu kell 9.00 - 16.00. Postiteel võib taotlusdokumendid saata aadressil Nurme 2 Haapsalu 90501. Postiga saadetud taotlused peavad kandma hiljemalt 23. septembri postitemplit.

Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võib saata e-posti aadressile info@lrs.ee. Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võetakse vastu kuni 23. septembril kella 19.00. Taotlusvormid leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotus taotlusvormid ja nõutavad dokumendid või PRIA koduleheküljelt www.pria.ee

Projektitoetust saavad taotleda:

  • Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori mikroettevõtjad.
  • Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise tegevussuund: Kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd) ja kalandussektori tulundusühistud.
  • Majandustegevuste mitmekesistamise tegevussuund: Kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd), kalandussektori välised mikroettevõtjad (ka FIEd) ainult kalandus või merendustegevusteks.
  • Kalavarude taastootmise ja kudealade taastamise tegevussuund: KOVid, MTÜd või SAd kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on kalavarude kaitse ja säilitamine.
  • Kalandus/merendus traditsioonide edendamise ja sotsiaalse heaolu edendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd või SAd, kalandussektori välised MTÜd või SAd. Projektitoetust saavad taotleda need eelpool loetletud juriidilised isikud, kelle asu- või tegevuskoht on Läänemaal (Hanila, Lihula, Ridala, Martna, Lääne Nigula, Noarootsi, Nõva, Vormsi) vallas või Haapsalu linnas. Välja arvatud investeeringud otseturustamisse, mis on abikõlblikud igal pool Eestis.

Täpne loetelu juriidilistest isikutest ja omafinantseeringu määradest leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee  projektitoetuste alajaotusest.

Projektitaotluste hindamine

Esitatud taotlusi hindab MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts üldkogu poolt kinnitatud 9-liikmeline hindamiskomisjon.

Hindepunkte taotlustele antakse 0 – 5. Taotluste paremusjärjestus moodustub saadud hindepunktide aritmeetilisest keskmisest. Paremusjärjetusse ei asetata neid taotlusi mille hindepunktide aritmeetiline keskmine on alla 3 hindepunkti. Taotluste, mille maht ületab 60 000 euro piiri paremusjärjestuse kinnitab ühingu üldkogu, taotluste, mille maht jääb alla 60 000 euro piiri paremusjärjestuse kinnitab ühingu juhatus.

Projektitaotluste detailse hindamiskorra ja kriteeriumitega saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee projektitoetuste alajaotuses.

Konsultatsioonivõimalused

Info ja konsultatsioonide saamiseks võib kontakti võtta telefonidel 528 6024 ja 5301 9815 või MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2 äripäeviti. Kohtumised palume eelnevalt kokku leppida. Valiku erinevatest abimaterjalidest taotluse koostamiseks leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotusest abimaterjalid ja nõustamisvõimalused.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele