KOPi sügisvooru laekus Läänemaalt 29 taotlust

Sisestatud: 07.10.2015

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoorus laekus kokku Läänemaalt 29 projektitaotlust mahus 42 282,40 eurot, mida on ligi 2,6 korda enam kui kasutada vahendeid. Projektitaotluste kogumaht on 56 177,27 eurot, millest omafinantseering moodustab 27,7 %.

Kohaliku omaalgatuse programmi käesoleva aasta sügisvoorus on kasutada 16 000 eurot. 

Tegevuspiirkondade järgi jagunesid projektitaotlused järgnevalt:

Jrk nr

Tegevuspiirkond

 

Meede 1

 

Meede 2

Taotluste maht € kokku

Taotluste arv

1.

Hanila

1 869,80

6 347,87

8 217,67

5

2.

Läänemaa

6 375,84

1 791,00

8 166,84

5

3.

Lääne-Nigula

1623,2

4 665,88

6 289,08

6

4.

Vormsi

2 000,00

3 355,00

5 355,00

3

5.

Martna

2 000,00

2 386,00

4 386,00

3

6.

Lihula

0,00

4 000,00

4 000,00

2

7.

Noarootsi

3 100,53

0,00

3 100,53

2

8.

Haapsalu

391,28

2 000,00

2 391,28

2

9.

Kullamaa

376

0,00

376,00

1

 

Kokku

17 736,65

24 545,75

42 282,40

29

Meede 1 – kogukonna areng, kuhu laekus 13 projektitaotlust, mida on 1 taotluse võrra vähem kui eelmisel aastal ning maakonna ühendused taotlevad toetusvahendeid mahus 17 736,65 €. Esitatud projektides on  4 projektitaotlust, kus on kavandatud kogukonna haridusajaloo uurimust koos kogumiku väljaandmisega, noortele suunatud tegevusi sh noorte volikogu käivitamist ja noorte kogukonnapäevade korraldamist. 9 projektitaotluse hulgas on aga Läänemaa ühendused, kes plaanivad kogukonna ühisürituste, käsitööpäevade ja kursuste korraldamist, rannakalanduse tutvustamise ja kohaliku tooraine kasutamise õppepäevade läbiviimist.

Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, kuhu laekus 16 projektitaotlust, mida on 6 projektitaotluse võrra enam kui eelneval aastal. Ühendused taotlevad toetusvahendeid mahus 24 545,75 €. Eelnimetatud meetmes esitatud projektitaotluste hulgas on 7 taotlust, kus kavandatakse kogukonnale vajalike teenuste arendamist, 4 taotlust, kus plaanitakse spordiväljakute korrastamist ja spordiinventari soetamist ning 5 taotlust käsitöö ja kultuuri valdkonna teenuste osutamiseks vajaliku inventari hankimiseks. Uusi taotlejaid on 7 ühendust ja nendelt ühendustelt laekus 7 taotlust, mida on veidi enam kui eelneva 2014. aasta sügisvoorus.

Lääne Maavalitsusel on aega projektitaotluste menetlemiseks 40 tööpäeva, mille jooksul maavalitsuse spetsialistid menetlevad esitatud projektitaotlusi. Puuduste avastamisel teavitatakse taotlejat projektitaotluses esinevatest puudustest ja taotlejal on aega kuni 5 päeva tehniliste puudust kõrvaldamiseks ning täienduste esitamiseks maavalitsusele.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused esitatakse maavanema poolt moodustatud komisjonile hindamiskriteeriumide alusel hindamiseks. Maakondlik komisjon teostab taotluste sisulist hindamist ja teeb maavanemale põhjendatud ettepanekud toetuse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta.

 

Lisainfo: Mati Kallemets
Lääne Maavalitsus
maaelu peaspetsialist
Tel 472 5618

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele