Ootame tööle tugiisikuid, kes nõustaksid ja abistaksid Eestis elavaid pagulasi!

Sisestatud: 28.08.2015

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus (JMK) ootab tööle tugiisikuid, kes abistaksid ja nõustaksid Eestis elavaid rahvusvahelise kaitse saanud isikuid (s.o. pagulasi ja täiendava kaitse saanud inimesi). JMK on tegelenud pagulaste tugiisikuteenusega alates 2009. aastast, olles praegu Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikutele süsteemset tugiisikuteenust pakkuv asutus. Hetkel on keskusel 15 tugiisikut üle Eesti, kes pakuvad pagulasele siin kohanemiseks oma nõu ja abi.

Seoses rahvusvahelise kaitse saanud isikute hulga suurenemisega Eestis korraldab JMK 2015.a septembris ja oktoobris uue tugiisikukoolituse 15 inimesele (koolituse maht kokku on 88 tundi). Pärast koolitust asuvad tugiisikud tööle JMK projekti, mida rahastavad Euroopa Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (AMIF) ning EV Siseministeerium. Tugiisikutöö on tasustatud, sellele lisaks kompenseeritakse tööga seotud transpordikulud.

Töö sisu. Rahvusvahelise kaitse saanud isikuga sõlmime koostööleppe ja tegevuskava, mis kestab 1 aasta ning kus on kirjas eesmärgid, mille poole kaitse saanud isik püüdleb ning milles tugiisik teda abistab. 1 aasta möödudes vaadatakse üle tugitöö jätkamise vajadus. Tugitöö maht ja vajadus on klienditi erinev, see sõltub paljudest põhjustest (millisesse omavalitsusesse kolib elama kaitse saanu; mis keelt ta räägib; pere olemasolu; millist abi ja nõu ta vajab jms).

Tugiisikute põhilised nõustamisvaldkonnad rahvusvahelise kaitse saanud isikutele on: sotsiaalne toimetulek (eluase, sotsiaaltoetused, suhtlemine vajalike asutustega); haridus (kool, lasteaed, kutseõpe, keelekursused); töö (töökultuur Eestis, suhtlemine Töötukassaga, tööalane täiendkoolitus, probleemide ennetamine töökohal); migratsioon (pere taasühendamine, viisaküsimused); psühholoogiline olukord (isoleeritus, üksindus, enesega toimetulek); tervishoid ja ravikindlustus (üldine tervislik seisund, personaalsed kindlustused); kultuurilised ja usulised küsimused.

Tugiisiku omadused. Tugiisik nõustab oma klienti enda elukogemuse pinnalt ning koolituselt saadud teadmistele tuginedes. Tugiisik peab arvestama oma töös pagulaste erineva kultuuritaustaga. Enamus pagulaste päritoluriike asuvad Aasias ja Aafrikas aga tullakse ka endistest Nõukogude liiduvabariikidest. Seepärast on tugiisiku peamiseks töökeeleks inglise- või vene keel, Aafrikast pärit klientide puhul võib selleks osutuda ka prantsuse keel. Araabia keele ja teiste kaugemate keelte puhul on tugiisikul võimalik kasutada JMK tõlkide abi. Tugiisik on soovitavalt laia silmaringiga ja mõistab kultuuridevahelisi erinevusi. Lisaks tuleb kasuks hea stressitaluvus, juhilubade olemasolu ning sotsiaaltöö alane töökogemus. Tugiisiku üks ülesandeid on luua oma kliendi ümber toetusvõrgustik (perearst, kooli või lasteaia õpetaja, Töötukassa juhtumikorraldaja, kultuuri- või spordiringid jne), kellega klient suudaks lõpuks ise suhelda ilma tugiisiku abita.

Tugiisiku toetamine tema töös. Meile on tähtis tugiisikutöö kvaliteet ja selle pidev arendamine, JMK taotleb hetkel ka Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimise sertifikaati (EQUASS). Me kasutame tugiisikute töös regulaarset, iga 3 kuu tagant toimuvat supervisiooni, et teenus püsiks kvaliteetsena ning et tugiisikud saaksid regulaarset nõu raskete juhtumitega tegelemisel. Supervisioonis jõustab tugiisikuid superviisor, kelle juhtimisel tegeletakse töös ettetulevate keeruliste juhtumitega ning tõhustatakse meeskonnatööd.

Koolitusprogramm ja edasine töötamine tugiisikuna. Koolitusprogramm tugiisikutele koosneb 88 koolitustunnist, kus teemadeks on tugiisikutöö, kultuurilised erinevused, kliendi motiveeriv intervjueerimine jpm. Toimuvad visiidid Töötukassa Tartu osakonda ja Politsei-ja Piirivalveametisse Tallinnas. Koolituse detailne kava pannakse üles JMK kodulehele www.jmk.ee hiljemalt 28.augustiks.
Koolituse korraldus. Kokku toimub 14 koolituspäeva. Kaugemalt tulnud osalejatele on võimalik korraldada vajadusel majutus Tartus. Osalejate õpe, õppematerjalid, toitlustus (lõuna ja kohvipausid), majutus ja transport koolitusele tasutakse JMK poolt. Koolitatav peab osalema vähemalt 90% koolitustundidest, et talle väljastataks koolitust tõendav tunnistus, samuti selleks, et talle tasutaks koolitusega seotud kulud (majutus ja transport).

Koolituse teemad, toimumiskohad ja kuupäevad:
26.-27.sept. Tugiisikutöö alused I (Tartu).
03.-04.okt. Tugiisikutöö alused II (Tartu).
09.-10.okt. Kultuurilised erinevused. Töökultuur, töösuhted ja tööleping Eestis. (Tartu).
15.-18.okt. Politsei-ja Piirivalveamet. Töötukassa ja KOV-i teenused. Klienti motiveeriv intervjueerimine (Tallinn, Tartu).
30.okt – 01.nov. CARe metoodika. Kliendi hindamine ja tegevusplaani koostamine (Tartu).

Kui Sul on huvi koolitusel osalemise vastu, saada oma CV ning motivatsioonikiri aadressile juhan.saharov@jmk.ee (hiljemalt 02.septembriks 2015). Motivatsioonikirjas ootame, et kirjeldaksid mis Sind motiveerib töötama pagulastega ning miks oleksid just Sina hea kandidaat tugiisikuks pagulasele. Sobivate kandidaatidega korraldatakse vestlused JMK Tartu ja Tallinna kontorites. Lõpptulemused koolitusele pääsenute osas saadame hiljemalt 10.septembriks.

Võimalike küsimuste tekkimisel palume pöörduda meiliaadressil juhan.saharov@jmk.ee

Tule tugiisikuks!

Juhan Saharov
pagulastele suunatud tugiisikuteenuse juht
MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus
Tel. 7 300543
www.jmk.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele