Läänemaa mikroettevõtjad saavad PRIAlt investeeringutoetust

Sisestatud: 24.03.2015

13.-20. aprillil võtab PRIA vastu taotlusi vähemalt kaks aastat tegutsenud mikroettevõtjatelt, kes soovivad saada investeeringutoetust majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas. NB! Maapiirkond on Läänemaa mõistes kogu maakond välja arvatud Haapsalu linn.

MAKi uueks programmperioodiks 2014-2020 kavandatud meetme eelarve on 57 miljonit eurot, mis jaotub kahe sihtgrupi vahel. 2015. a on põllumajandusettevõtjatele eraldatud 5, 1 miljonit eurot ja  mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele 11, 9 miljonit eurot.

Meetmel on palju ühist eelmise perioodi MAKi meetmega 3.1 (nn maaelu mitmekesistamine). Toetust saab erinevateks ehitusteks; statsionaarse masina ja seadme ostmiseks ning paigaldamiseks;  rändkaupluse ja selle sisseseade ostmiseks. Toetatavad on ka investeeringud päikese-, vee- ja tuuleenergial põhineva energia ning bioenergia tootmiseks. Põhiobjektiga kaasnevaid toetavaid tegevusi  hüvitatakse osaliselt.

Täpsemalt  on kõik tingimused ja toetuse taotlemise kord sätestatud meetme määruses, juhiseid pakub ka PRIA koduleht.

Üks taotleja võib sellest meetmest saada programmperioodil kuni 150 000 eurot toetust. Toetuse määr on 15-40%  toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

PRIA juhib tähelepanu, et varasemaga võrreldes on meetme reeglites olulisi erinevusi. Näiteks ei toetata enam uute voodikohtade loomist majutusasutustes. Samuti ei saa turismiseaduse § 18 lg 8, 9 ja 11  nimetatud majutusettevõtted (külaliskorter, kodumajutus jm) taotleda toetust ehitamiseks, parendamiseks ja sisustamiseks statsionaarse põhivaraga.

Taotleja kohta peab olema võimalik leida registritest tema enda registrikoodi alt kahe eelneva majandusaasta aruanded või ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioonid.  Äriühingust taotlejal peab selles taotlusvoorus osalemiseks olema esitatud äriregistrile ka 2014. majandusaasta aruanne.

Varasemast erinevalt pole võimalik toetust saada neil, kes ei ole tegutsenud vahetult enne taotluse esitamise aastat nõutavat kahte majandusaastat, kuid on omandanud oma vanemast või vanavanemast füüsilisest isikust põllumajandustootjale kuulunud kogu põllumajandusettevõtte või oma füüsilisest isikust osaniku, aktsionäri või liikme vanemast või vanavanemast füüsilisest isikust põllumajandustootjale kuulunud kogu põllumajandusettevõtte.

Taotlused palub PRIA seekord esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil info@pria.eevõi paberil täidetult posti teel PRIA keskuse aadressil Narva mnt 3, Tartu 51009. Taotlemisel vajalikud vormid on PRIA kodulehel. Täitmisel on abiks juhised otse vormidel – neid näete siis, kui klikite veergude tekstides indeksitele. Paberil taotluse täitmiseks salvestage PRIA kodulehel olevad vormid esmalt oma arvutisse. Kui taotlete toetust ehitamiseks, siis tuleb esitada PRIA-le koos avaldusega ka ehitustegevuse eelarve, mis on koostatud hankijatelt küsitud hinnapakkumuste alusel.

Kui saadate taotluse paberil – ja ainult siis! - , tuleb vormikohane avaldus (ja kui asjakohane, siis ka ehitustegevuse hinnapakkumused ja eelarve) esitada samaaegselt taotluse postiga saatmisele ka elektrooniliselt Microsoft Excel-i tarkvaraga töödeldavas vormingus e-posti aadressil andmed@pria.ee.

Taotluse koostamisel saab vajadusel abi nõuandeteenistuse konsulentidelt (vt kontakte www.pikk.ee). Vormidega seoses võib abi küsida ka PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 7377 678. 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele