KOPi 2014.aasta sügisvooru projektitaotluste vastuvõtmine on lõppenud

Sisestatud: 06.10.2014

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoorus laekus kokku Läänemaalt 24 projektitaotlust mahus 35 919,11 €, mida on üle kahekorra enam kui kasutada vahendeid. Projektitaotluste kogumaht 41 199,1 €, millest omafinantseering moodustab 12,8 %.

Kohaliku omaalgatuse programmi käesoleva aasta kevadvoorus on kasutada 16,8 tuhat €.

 

Kohalike omavalitsuste järgi jagunesid projektitaotlused järgnevalt:

 

Jrk nr

Kohalik omavalitsus

Taotluste maht €

Taotluste arv

1.

Lääne-Nigula

   14 102,27

10

2.

Ridala

     3 859,20

2

3.

Noarootsi

     3 591,20

2

4.

Hanila

     3 499,72

2

5.

Vormsi

     3 130,00

2

6.

Haapsalu

     2 791,00

3

7.

Läänemaa

     1 887,72

1

8.

Lihula

     1 709,10

1

9.

Martna

     1 345,00

1

 

Kokku

   35 919,11

24

 

Kõige populaarsemaks osutus meede 1 – kogukonna areng, milles laekus 14 projektitaotlust, mida on mõnevõrra enam kui eelmisel aastal sügisvoorus ning maakonna ühendused taotlevad toetusvahendeid mahus 31 213,32 €. Esitatud taotlustes plaanitakse seltsitegevuse aastapäeva tähistamist, konkursside  ja festivalide korraldamist 4 taotlust ja 6 taotlust esitatud ühenduste poolt liikumisharrastuse, tervislike eluviiside levitamiseks, ürituste ja spordimängude korraldamiseks.

 

     Meede 2 – Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, milles laekus 10 projektitaotlust ja

     ühendused taotlevad toetusvahendeid mahus 19 038,96 €. Selles meetmes esitatud projektitaotlustes

     kavandatakse  ühistegevuseks vajalike ruumide korrastamist ja renoveerimist sh, spordiväljakute

     korrastamist ja spordiinventari soetamist, käsitööks ja kogukonna teenuste osutamiseks vajaliku

     inventari hankimist.

 

Uusi taotlejaid oli  7 ühendust  ja nendelt ühendustelt laekus 7 taotlust. Lääne Maavalitsusel  on aega projektitaotluste menetlemiseks 40 tööpäeva, mille jooksul  maavalitsuse spetsialistid koos maakondliku hindamiskomisjoniga tutvuvad ühenduste poolt esitatud taotluste sisuga. Puuduste avastamisel teavitatakse taotlejat ja taotlejal on aega kuni 5 päeva tehniliste puuduste kõrvaldamiseks ning täienduste esitamiseks maavalitsusele.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused esitatakse maavanema poolt moodustatud komisjonile hindamiskriteeriumide alusel hindamiseks. Maakondlik komisjon teostab taotluste sisulist hindamist ja teeb maavanemale põhjendatud ettepanekud toetuse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele