Riigieksamitunnistused pakuvad senisest täpsemat teavet

Sisestatud: 25.04.2014

Valitsuses heakskiidetud määrusega täiendatakse riigieksamitunnistusel eksamitulemuste kirjeid, et anda võimalikult täpset infot õpilase soorituste kohta.

Eesti keele riigieksami puhul märgitakse tunnistusele riigieksamitöö maksimumpunktid ja õpilase tulemus punktides. Sama tehakse ka matemaatika riigieksami puhul, kuid sealjuures eristatakse kitsa või laia matemaatika riigieksamitöö punkte, sest käesolevast aastast alates saab õpilane valida, kas sooritada kitsa või laia matemaatika ainekavale vastav eksam.

Inglise keele riigieksami puhul märgitakse osaoskuste osakaalud protsentides, õpilase saavutatud keeleoskusetase ning selle keeleoskustaseme kirjeldus. Võõrkeele eksamit asendava rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksami puhul märgitakse riigieksamitunnistusele vastav viide.

Lisaks riigieksamitunnistusele täiendatakse lõputunnistuse hinnetelehte, kuhu kantakse info läbitud õpingute vastavuse kohta Euroopa ja Eesti kvalifikatsiooni­raamistiku tasemetele.

Käesoleval kevadel tuleb gümnaasiumi lõpetamiseks sooritada riigieksam eesti keeles või eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles. Eesti gümnaasiumilõpetajal on võimalik võõrkeele eksam asendada rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksamiga ja omandada siseriiklikult ning rahvusvaheliselt kehtiv keeleoskustunnistus.

Riigieksamite eesmärk on anda koolikogukonnale, omavalitsusele ja ka riigile võrreldavat ning objektiivset infot õpitulemuste kohta gümnaasiumiastmes, et mõista iga kooli tugevusi ja arengukohti.  Koolide omavahelisel võrdlemisel tuleb arvestada, et iga kool tegutseb alati eripärases olukorras ja kontekstis.  

Tarmu Kurm

HTMi kommunikatsiooniosakond

735 0154

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele