Elektripaigaldise korrasoleku tagavad tehniline kontroll ja käidukorraldus

Sisestatud: 11.04.2013

Ohutuse tagamiseks tuleb elektripaigaldiste omanikel järgida elektriohutusnõudeid. 

Elektriohutusnõuded on Eestis  kehtestatud elektriohutusseadusega.

 

Lisaks üldistele elektriohutusnõuetele kehtivad hoonete elektripaigaldistele tehnilise kontrolli ja käidukorralduse nõue. Mitme korteriga eluhoones tuleb tehniline kontroll teostada ja käidukorraldaja määrata üldkasutuses (keldrites, koridorides) olevatele paigaldistele. Muude hoonete (äri- ja tööstushooned, ravi- ja haridusasutused jne) elektripaigaldistes peab aga tehniline kontroll olema tehtud ja käidukorraldaja määratud kogu hoone elektripaigaldistele.

 

Miks on tehniline kontroll vajalik
Tehnilise kontrolli käigus hinnatakse elektripaigaldise korrasolekut, tutvutakse dokumentatsiooniga ning katse- ja mõõtmistulemustega, vajadusel tehakse täiendavaid kontroll-mõõtmisi. Kontrolli tulemuste põhjal hinnatakse, kas elektripaigaldis on korras või mitte. Kui elektripaigaldis on korras, väljastatakse omanikule tunnistus nõuetele vastavuse kohta koos tehnilise kontrolli aruandega. Kui elektripaigaldis ei ole korras, esitatakse omanikule ainult tehnilise kontrolli aruanne, milles on välja toodud puudused. Selle aruande põhjal saab omanik teada, mida tal elektripaigaldise kordategemiseks tuleb teha. Tehniline kontroll on väga vajalik, kuna enamjaolt ei oska elektripaigaldise omanik või valdaja ise puudustele tähelepanu pöörata. Tehniline kontroll tagab ekspertabi ning selgitab vajaduse paigaldise korrastamiseks või ümberehitamiseks tehtavatele töödele. Tehnilist kontrolli võivad teha ainult need ettevõtted, mis on registreeritud majandustegevuse registris kui elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostajad. Mitme korteriga elamutes tuleb korraline tehniline kontroll teha ühiskasutuses olevas elektripaigaldises, näiteks koridorides, keldrites, pööningutel jne. Igas üksikus korteris on korraline tehniline kontroll vabatahtlik. Tehniline kontroll tuleb teostada sõltuvalt elektripaigaldise tehnilistest näitajatest ja ohtlikkusest teatava perioodi järgi. Ohtlikumates paigaldistes tuleb tehniline kontroll teostada iga 3 aasta järel, tavalisemates elektripaigaldistes, nagu korterelamute ühiskasutatav elektripaigaldis, aga iga 5 aasta järel.


Miks on käidukorraldus vajalik
Käidukorralduse eesmärgiks on piltlikult öeldes hoida silma peal paigaldise ohutusel ja korrasolekul. Käidu tegemise eest vastutab käidukorraldaja, kes peab koostama elektripaigaldise käidukava, kontrollima selle järgimist ja olema alati kättesaadav vajalike hooldustööde tegemiseks. Käidukorraldaja peab olema kindlasti määratud elektripaigaldisele, mille peakaitsme nimivool on üle 100 ampri, kõrgepingeelektripaigaldisele ning suurema ohuga elektripaigaldisele (raviasutus, plahvatus- ja suurõnnetusohuga paigaldis). Elektripaigaldise peakaitsme suurus on toodud võrguettevõtjaga sõlmitud võrgulepingus, samuti peab see olema toodud elektripaigaldise kohta käivas dokumentatsioonis (nt elektriprojektis, peajaotuskeskuse skeemil). Väiksema peakaitsmega elektripaigaldistes ei ole käidukorraldaja nõutav, vaid soovitatav. Käidukorraldajaks saab olla üksnes elektritöödega tegelev ettevõte, kes on registreeritud majandustegevuse registris, või isik, kellel on vastav pädevustunnistus.

 

Millised tagajärjed toob kaasa nõuete eiramine
Elektriohutusnõuete eiramine võib põhjustada traagiliste tagajärgedega õnnetusi. Päästeameti statistika kohaselt toimub Eestis aastas ligi 200 vigasest elektrisüsteemist põhjustatud tulekahju, milles hävineb vara ja hukkub ka inimesi. Tasub mõelda sellele, et tulekahjudest põhjustatud kulud ja kahju on kordades suuremad kui kulutused elektrisüsteemi korrashoidmiseks. Samuti on oluline silmas pidada seda, et enamus kindlustusi võtab hüvitiste maksmisel arvesse, kas hoone elektripaigaldise kasutamisel on järgitud kõiki seadustega ettenähtud nõudeid. Juhul, kui seda tehtud pole, siis hüvitisi ei maksta.

 

Riiklik järelevalve
Elektriohutusseaduses kehtestatud nõuete üle teostab riiklikku järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet. Kui järelevalve käigus tuvastatakse, et seadusega sätestatud nõuded on hoone elektripaigaldises täitmata, tehakse hoone omanikule kas ettekirjutus või määratakse rahatrahv. Elektriohutusnõuete rikkumise eest on seadusega ettenähtud rahaline karistus juriidilise isiku puhul kuni 3200 eurot ja füüsilise isiku puhul kuni 300 trahviühikut ehk 1200 eurot.


Lisainfo elektriohutusest Tehnilise Järelevalve Ameti ohutusportaalist: http://www.ohutus.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele