Koolitus "Ühtsed alused kodanikuühenduste rahastamiseks"

Sisestatud: 15.03.2013

Regionaalministri valitsemisala tellimusel viib SA Poliitikauuringute Keskus Praxis läbi 3 lisakoolitust teemal "Ühtsed alused kodanikuühenduste rahastamiseks".

Koolitusele on oodatud kodanikuühenduste rahastamise eest vastutavad ametnikud ja kodanikuühenduste esindajad. Koolitus on osalejatele tasuta ja toimuvad:

21.03 Euroopa hotellis (Paadi 5), registreerimistähtaeg 20.03

22.03 Domus Dorpatensises (Raekoja plats 1 / Ülikooli 7), registreerimistähtaeg 21.03

27.03 Rahvusraamatukogus (Tõnismägi 2), registreerimistähtaeg 26.03

Koolituse eesmärk

Avaliku sektori asutused ja kodanikuühendused teevad tihedat koostööd. Seetõttu pärineb suur osa ühenduste sissetulekutest avalikust sektorist, kuid põhimõtted ja viisid ühenduste ja nende tegevuse toetamiseks on erinevad. Paljudel omavalitsustel pole rahastamiseks selgeid eesmärke ega reegleid. Sellele probleemile on tähelepanu juhtinud ka riigikontroll.

Nüüd on kodanikuühenduste rahastamise põhimõtted ja viisid kirjeldatud regionaalministri valitsemisala tellimusel Praxise koostatud juhendmaterjalis, millesse on koondatud ka soovitused ja parimad praktikad. Juhendi sündi on panustanud paljud valdkonna asjatundjad ja kolmas sektor ise. Juhendi rakendamiseks viiakse läbi koolitused,  millega luuakse soodne pinnas avaliku raha läbipaistvaks, eesmärgipäraseks ja tulemuslikuks eraldamiseks vabaühendustele.

Koolitus annab vastuse järgmistele küsimustele:

  • Kuidas hinnata rahastamise tulemuslikkust?
  • Kuidas tagada avaliku raha kasutamise läbipaistvus?
  • Kas ja kuidas siduda toetuse andmine strateegiliste eesmärkidega?
  • Millal anda ühendusele tegevus- ja millal projektitoetust?
  • Koolitustel käsitletakse parimaid näiteid, jagatakse soovitusi ning pakutakse lahendusi.

Koolituse tulemusel saavad osalejad hinnata, kas ühenduste rahastamisel kasutatakse sobivaid rahastamisliike (tegevustoetus või projektitoetus), kas kehtestatud rahastamise kord vastab juhendis kirjeldatud põhimõtetele ning minimaalsetele nõuetele ja tingimustele. Seega saab koolituse tulemusena näiteks muuta ühendustele toetuste eraldamise korda nii, et sellest oleks maksimaalselt kasu nii rahastajale kui vabaühendusele.

Koolitused toimuvad inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ meetme „Riigi, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine“ programmi „Kodanikeühenduste riikliku rahastamise korrastamine“ raames.

Juhendmaterjali leiate siit.

Kellele on koolitus mõeldud

  • Kodanikuühenduste rahastamise eest vastutavad ametnikud kohalikest omavalitsustest sh linnapead, vallavanemad, ja ühendustele raha eraldamisega seotud ametnikud sõltuvalt omavalitsusest (kultuurispetsialist, arendusspetsialist vm). Ka on koolitus mõeldud volikogu liikmetele.
  • Ministeeriumidest kodanikuühenduste riigieelarvelise  rahastamise erinevate etappide (planeerimine, teavitus, elluviimine, järelevalve) eest vastutavad ametnikud poliitikakujunduse-, rahanduse-,  õigus ja/või avalike suhete osakondadest.
  • Kodanikuühendused (kodanikühenduste juhatuse liikmed, projektijuhid jne)
  • Koolitustele on oodatud ka maavalitsuste ametnikud ning riigi SA-de ja ministeeriumide allasutuste töötajad.

Koolitajad

Maiu Uus ja Hille Hinsberg, Kristina Mänd ja Jane Matt (SA Poliitikauuringute Keskus Praxis) Lektoritel on praktiline kogemus ühenduste praeguste rahastamistingimustega nii fondides, ministeeriumides kui kohalikes omavalitsustes.

Registreerimine

Koolituse päevakava

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele