Uus ELi põllumajanduspoliitika: rohelisem, õiglasem ja toiduohutum

Sisestatud: 14.03.2013

Uus ELi põllumajanduspoliitika peab tagama tarbijate kindla varustamise kõrgekvaliteedilise toiduga. Keskkonnasäästu meetmed tuleb teha kohustuslikuks, kuid paindlikuks ning talupidajaid peab aitama, et nad tuleks toime turu väljakutsetega. Selline on pärast tänast hääletust Euroopa Parlamendi positsioon läbirääkimistel EL liikmesriikidega.

EP põllumajanduskomisjoni esimees Paolo De Castro (S&D, IT) ütles pärast hääletust: "Täna jõudsime õige tasakaaluni toiduohutuse ja paranenud keskkonnahoiu vahel, selleks et uus ELi põllumajanduspoliitika vastaks  kodanike ootustele veelgi paremini. Samas peab poliitika muutuma vähem bürokraatlikuks ja õiglasemaks talupidajate suhtes ning võimaldama neil toime tulla kriisiga."

 

Õiglasem ja läbipaistev rahastus talupidajatele

 

Erinevused ELi liikmesriikide vahel toetuste maksmise määras peavad vähenema veidi kiiremini, kui pakkus välja Euroopa Komisjon. Ühegi liikmesriigi talupidajad ei peaks saama vähem kui 65% ELi keskmisest.

 

Parlament toetas ELi toetusesaajate nimede avalikustamist ja lisas nimekirja maaomanikest nagu näiteks lennuväljad ja spordiklubid, kes tuleks automaatselt ELi rahastusest välja arvata v.a. juhul, kui nad suudavad tõestada, et maaharimine annab märkimisväärse osa nende sissetulekust. Liikmesriigid võivad seda nimekirja täiendada.

 

Rohkem raha noortele ja väiketalupidajatele

 

Noored talupidajad peaksid saama 25% lisatoetust kuni 100 ha eest ja liikmesriigid võiksid eraldada veelgi rohkem raha väiketalupidajate toetuseks.

 

Vähem raha suurtele

 

Euroopa Parlament toetas Euroopa Komisjoni plaani kehtestada otsetoetuste laeks 300.000 eurot farmi kohta ja vähendada oluliselt makseid neile, kes saavad rohkem kui 150.000 eurot. See piirang ei kehtiks aga ühistutele, mis jagavad toetuse oma liikmete vahel.

 

Paindlikum keskkonnasääst

 

EP liikmed nõustuvad, et 30% liikmesriigi otsetoetuste eelarvest tuleks siduda vastavusega kohustuslikele keskkonnasäästu nõuetele. Samas rõhutavad nad, et sellised meetmed peavad olema paindlikud ja neid tuleb ellu viia järk-järgult. Kolm põhimeedet: saagi  mitmekesistamine; püsikarja- ja rohumaade kasutamine ja ökoalade loomine jäävad, kuid teatud eranditega, näiteks sõltuvus talu suurusest.

 

Toimetulek kriisiga

 

Selleks et aidata talupidajatel toime tulla turukõikumistega ja parandada nende positsiooni hinnaläbirääkimistel, tuleks põllumehi esindavate organisatsioonide käsutusse anda uued vahendid. Esindusorganisatsioonid peaksid ettepaneku kohaselt saama õiguse oma liikmete nimel läbirääkimisi pidada, leiavad EP saadikud. Neid reegleid ei tohiks tõlgendada kartelli kontekstis, kuid tugevad tootjaid esindavad organisatsioonid lubaks talupidajatel vabaneda majanduslikust sõltuvusest ja tagaks neile mõistliku elujärje," ütles põllumajandustoodete ühise turukorralduse määruse raportöör Michel Dantin (EPP, FR).

 

"See otsus peegeldab Euroopa kodanike nägemust ELi põllumajanduspoliitika tulevikust. Peame tagama, et jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline maamajandus ning keskkonnakaitse oleksid vastavuses," ütles Luis Manuel Capoulas Santos (S&D, PT), otsetoetuste ja maaelu arengu määruste raportöör.        

 

Piim, suhkur ja vein

 

Selleks et piimakvootide lõppemine ei tooks kaasa tõsist kriisi piimatootmises, soovitavad EP liikmed anda vähemalt kolme kuu jooksul abi neile, kes vabatahtlikult vähendavad tootmist vähemalt 5%. Parandusettepanekud, mis kutsusid üles piimakvoodi tähtaega pikendama kuni 2015. aastani, lükati tagasi.

 

EP pani aga veto plaanile lõpetada suhkrukvoodid 2015. aastal, selleks et peeditootjad saaksid valmistuda sektori avanemiseks 2020. aastal. See puudutab ka viinamarja kasvatajaid, kelle õiguseid tuleks pikendada vähemalt 2030. aastani.

 

Vähem bürokraatiat ja kontrolli kulutuste üle

 

EP saadikud rõhutavad bürokraatia vähendamise vajadust ja leiavad, et karistused reeglite rikkumise pärast peaksid olema proportsionaalsed eksimusega. "Me peame vähendama aega, mis talupidajatel kulub paberitööle. Liikmesriigid võivad luua mitmeaastaseid registreid, mis lubaks talupidajatel muuta oma toetusetaotlusi vaid muudatuste korral," ütles Giovanni La Via (EPP,IT), ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalve määruse raportöör.

 

Järgmised sammud

 

Uue EL põllumajanduspoliitika lõplik vorm otsustatakse Euroopa Parlamendi, Euroopa põllumajandusministrite ja Euroopa Komisjoni kolmepoolsete läbirääkimiste käigus, mis peaksid algama märtsi lõpus või aprilli alguses.

 

Viited:

 

Vastuvõetud tekstid leiate siit (valige 13.03.2013)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/texts-adopted.html

 

Arutelu videosalvestus (valige 13.03.2013)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

 

Pressikonverentsi videosalvestus (13.03.2013 kell 15.00)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule

 

Esialgne mandaat  - otsetoetuste määrus 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bB7-2013-0079%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=ET

 

Esialgne mandaat - maaelu arengu toetuste määrus

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bB7-2013-0081%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=ET

 

Esialgne mandaat - põllumajandustoodete ühise turukorralduse määrus

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bB7-2013-0080%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=ET

 

Esialgne mandaat - rahastamise, haldamise ja järelevalve määrus

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bB7-2013-0082%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=ET

 

Taustateave 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20130124BKG59668&language=EN

 

Esimene hääletus ÜPP reformimiseks (Europarl TV)

http://europarltv.europa.eu/et/player.aspx?pid=c7e721dd-2e97-449e-8b46-a1500108fc4a

 

Raportöör Luis Manuel Capoulas Santos'e (S&D, PT) isikuandmed

http://www.europarl.europa.eu/meps/et/28311/LUIS%20MANUEL_CAPOULAS%20SANTOS.html

 

Raportöör Michel Dantin'i (EPP, FR) isikuandmed

http://www.europarl.europa.eu/meps/et/97296/MICHEL_DANTIN.html

 

 Raportöör Giovanni La Via (EPP, IT) isikuandmed

http://www.europarl.europa.eu/meps/et/96816/GIOVANNI_LA%20VIA.html

 

Õigusloome ülevaade (otsetoetused)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?id=596394

 

Õigusloome ülevaade (maaelu areng)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?id=596417

 

Õigusloome ülevaade (ühine turukorraldus)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?id=596416

 

Õigusloome ülevaade (rahastamine, haldamine ja järelevalve)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?id=596418


Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele