Toimetuleku teabepäev Vidruka Koolis

Sisestatud: 09.12.2010

Vidruka Kooli kogunesid 3. detsembril kümnest erinevast koolist õpetajad üle vabariigi. Kõigis neis koolides toimub õppetöö toimetuleku õppekava (TÕK) alusel. TÕK õpilased on mõõduka ja sügava vaimupuudega õpilased, kes üldjuhul iseseisvalt edaspidises elus toime ei tule. Lähtuvalt sellest seati päeva motoks „ Kuidas edasi, kui kool on läbi?“.


Päeva juhatas sisse Lääne maavanem Neeme Suur, kes andis ülevaate Läänemaa hariduselust tervikuna. Sealhulgas käsitles maavanem Vidruka Kooli hetkeolukorda Lääne maakonna kontekstis. Maavanem nägi oma kõnes Haapsalu Sanatoorse Internaatkooli õpilastena neid, kes vajavad meditsiinilist abi ja Vidruka Kooli õpilastena hariduslike erivajadustega õpilasi (HEV).

Diskussiooni ja elevust tekitas osalejate hulgas Vidruka Kooli õppealajuhataja Ene Viilma ettekanne õppematerjalide koostamisest. Põhjuseks oli ja on õppematerjalide ebapiisavus. Ene Viilma kuulub lihtsustatud õppekava õppevara koostamise töögruppi. Ta selgitas, millised on nõuded õppematerjalide koostamisele. Igapäevases elus ei ole õpetajal tihti õppematerjale, millega tundi läbi viia, vaid ta peab need ise koostama. Materjalide nõuetekohaseks koostamiseks vajab õpetaja lisateadmisi ja oskusi. Nii nagu aretekst, mis koosneb õpilasele selgelt mõistetavatest lihtlausetest. Teksti juurde kuulub arepilt, mille proportsioonid ja joonis on selge ja üheselt arusaadav.

Ene Viilma ettekandest jäi kõlama üleskutse kõikidele õpetajatele „ Materjalid sahtlist välja, jagage neid omavahel!“.
 

Haridus- ja Teadusministeeriumi sõnumiks tulevikuperspektiivis on järgmise aasta jooksul õpetajatele aineraamatud koostatamine. Aineraamatud sisaldavad nii õppesisu lahtikirjutusi kui ka metoodilisi näpunäiteid. Toimetulekuõppes on uue PGS-i järgi rõhuasetus seatud elus toimetulekule ja tööturul oma koha leidmise toetamisele.

Pilguga tulevikku on Vana - Vigala Tehnika- ja Teeninduskool tänaseks loonud õppegrupid, kus saab õppida kodumajanduse eriala toimetuleku õppekava alusel. Kool otsib lisaks õpingutele võimalusi praktikaks, mille kaudu edaspidi noor inimene saab tööle asuda. Teabepäeval andsid põhjaliku ülevaate antud teemal Helgi Nööp ja Liina Kikas Vana- Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolist.

Mõõduka vaimupuudega noortele edaspidise töö ja elukeskkonna loomiseks on Eestisse jõudnud aastast 1992 Camphilli liikumine. Camphilli liikumise eesmärgiks on luua kogukondi, kus erivajadustega inimesed saavad elada, õppida ja töötada üheskoos teistega sotsiaalselt tervetes vastastikusel lugupidamisel põhinevas suhtes. Tänuväärselt suure töö on selleks ära teinud Katarina Seeherr, kes oma esinemises toonitas inimeseks olemise lihtsust.

Vidruka Kooli pere tänab kõiki osalejaid hariva ja suhtlemiseks avatud päeva eest!


Eneli Ööpik
5209473


Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele