Ülevaade Läänemaa ettevõtlusest


1. jaanuari 2014 a seisuga oli äriregistris registreeritud 2890 Läänemaal asuvat äriühingut, sh 946 füüsilisest isikust ettevõtjat.

Ettevõtete arvu järgi tegutsesid Läänemaa ettevõtted enim põllumajandus-, metsandus- ja kalapüügi valdkonnas, sellele järgnesid hulgi- ja jaekaubandus ning kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevuse valdkonnad.

37,6% ettevõtete koguarvust on registreeritud Haapsalu linnas, 14,76% Ridala vallas, 13,95% vastloodud Lääne-Nigula vallas ning 9,45% Lihula vallas. Haapsalu linnas registreeritud ettevõtted tegelesid enim hulgi- ja jaekaubanduse valdkonnas; Ridala, Lääne-Nigula  ja Lihula valla ettevõtted tegutsesid enim põllumajanduse valdkonnas.

Töötleva tööstuse ettevõtted on registreeritud enamasti Haapsalu linna, Lääne-Nigula ja Ridala valda (arvuliselt vastavalt 58, 36, ja 26) .

Läänemaa ettevõtetest ca 95% olid alla 10 töötajaga, vaid ühes Läänemaa ettevõttes töötas rohkem kui 250 inimest ning 17-s oli 50-249 töökohta ja 84-s 10-49 töötajat.

Läänemaale olulisemateks rahvusvahelistele turgudele tootvateks suuremateks tööhõivet tagavateks ettevõtlusvaldkondadeks olid rõivatootmine, puidutöötlemine ja ehitus ning maismaaveondus. Suuremad eksportöörid on ka kalapüük ja plastitööstus.

Siseturul edukad suuremad tööandjad on jae- ja  hulgikaubanduse kõrval veondus ja puidutööstus, kuid ka toiduainetetööstus, ehitus ja tervishoid (sh nii ravi- kui kuurortasutused). Läänemaa atraktiivsus ja tuntus seostub eelkõige turismi ja Haapsalu kui kuurortlinna mainega. Turismiteenuste pakkujateks on suvehooajal paljud väikeettevõtjad. Suurteks tööandjateks on maapiirkondades piimakarjakasvatajad, korralikud müügimahud on ka suurematel taimekasvatajatel.

Läänemaa arengu jaoks on oluline arendada järjest kõrgema lisandväärtusega kaupasid ja teenuseid. Läänemaa eeliseks piirkondliku tõmbekeskuse Harjumaa ees on turvalisem ja õdusam elukeskkond. Kohalikule kogukonnale on väljakutseks säilitada avaliku sektori poolt pakutavate teenuste taset järjest kahanevate demograafiliste trendide tõmbetuules.


31.12.2013 seisuga oli Läänemaal registreeritud töötuid 643, mis on 1,9 % Eesti töötute arvust samal ajahetkel.

 

  

Cynne Põldäär
ettevõtluskonsultant
Läänemaa Arenduskeskus
E-post:
cynne@lak.ee   

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele